Ang Tama

Conrad Jun Tolosa

Ang tama ay yaong sang-ayon sa kalooban ng Diyos.