Magulang

Conrad Jun Tolosa

Ang mga magulang ang may awtoridad sa tahanan.