Needs and Wants

Conrad Jun Tolosa

Ang sinumang magnanais na sumama sa Akin, kinakailangan na pagkaitan niya ang kanyang sarili, dalhin niya ang kanyang krus araw-araw, at sumunod siya sa Akin (Luke 9:23).