Mandato

Conrad Jun Tolosa

Nang likhain ng Diyos ang tao, kasama sa kanyang kalikasan ang dalawang naisin: ang sumamba at maglingkod sa Diyos.