Bible Power

Conrad Jun Tolosa

Kung ang prayer ang tubig ng kaluluwa, ang Bibliya naman ang pagkain nito. Matapos turuan ang bagong alagad kung paano manalangin ng tama, ipakilala naman siya sa Bibliya. Bahagi ng Great Commission ang pagtuturo ng lahat na ipinag-uutos ni Cristo. Isa lamang ang pinanggagalingan ng mga kautusang ito – ang Bibliya.