Kasiguruhan

Conrad Jun Tolosa

Ang kasiguruhan ng kaligtasan ng mga tupa ni Cristo ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos at hindi sa tao.