Learn

Certificate in Theological Studies

A deep dive into theology. Classes include: Apologetics, Soteriology, Hermeneutics, Eschatology, Homiletics. Year 2 towards a Bachelor’s Certificate.

Course No. 1: God and Revelations

Ang Diyos ay nagpapahayag sa tao sa progresibong kaparaanan. Ipinahayag Niya ang Kanyang sarili bilang Triune God.

Siya ay walang simula at walang katapusan. Ipinakilala Niya ang Kanyang sarili bilang Sovereign God. Ang Kanyang kapangyarihan at kapamahalaan ay walang katapusan, at gagawin Niya ang Kanyang mga naisin, kung kailan Niya naisin at kung sa anumang kadahilanan para sa Kanyang kaluguran.

Course No. 2: Man and Sin

Ang pagkalikha sa tao ay bukod-tangi. Ang tao ay makapaglalarawan ng karunungan, katuwiran at kabanalan ng Diyos. Isa pang kahulugan na ang tao ay nagsasalarawan sa Diyos ay ang pagkakaroon niya ng talino, damdamin, at kakayahang magpasiya.

Ang tao ay nilikhang malaya subalit ang kalayaan na pinagkaloob ng Diyos sa tao ay ang karapatang tuparin ang kanyang kagustuhan sa ilalim ng pananakop ng batas ng Diyos.

Course No. 3: God and Salvation 1

Bago pa lamang nakipagtipan ang Diyos sa sangnilikha at sa tao, mayroon nang pagkakaintindihan ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritung Banal patungkol sa realidad mula simula hanggang dulo ng panahon. Ang tatlong persona ay actively involved sa work of creation at work of redemption ng Kanyang bayan. Ang Diyos Ama ang humirang sa mga kabilang sa Kanyang bayan, ang Diyos Anak ang tutubos sa kanila, at ang Diyos Espiritung Banal ang magbibigay buhay sa kanilang espiritu at mananahan sa kanila.

Course No. 4: God and Salvation 2

Bago pa lamang nakipagtipan ang Diyos sa sangnilikha at sa tao, mayroon nang pagkakaintindihan ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritung Banal patungkol sa realidad mula simula hanggang dulo ng panahon. Ang tatlong persona ay actively involved sa work of creation at work of redemption ng Kanyang bayan. Ang Diyos Ama ang humirang sa mga kabilang sa Kanyang bayan, ang Diyos Anak ang tutubos sa kanila, at ang Diyos Espiritung Banal ang magbibigay buhay sa kanilang espiritu at mananahan sa kanila.

Course No. 5: Kingdom and Chruch of God

Ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari ni Jesu-Cristo sa sangnilikha.

Ang kaganapan ng kaharian ng Diyos ay nahahati sa tatlong panahon: Ang mga unang araw, ang mga huling araw at ang darating na panahon

Ang kaharian ng Diyos ay maaaring matagpuan at malasap na ng ilan, ngunit hindi ng karamihan.

Course No. 6: End Times

Nang sumapit na sila sa Mount of Olives, lumapit sina Peter, James, John at Andrew kay Jesus upang magtanong: “Kailan ito mangyayari, at ano ang signs nang iyong pagbabalik, at ng wakas na panahon?”

Ito ang dahilan kung bakit napakapopular ng pag-aaral ng End Times; ang pag-aaral ng mga signs of the times at kung ang mga ito ay tumutugma na sa mga signs na ibinahagi ni Cristo sa Kanyang mga disciples na maghuhudyat sa Kanyang pagbabalik.

Course No. 7: Interpreting the Word

Ang sinabi ni Pablo kay Timothy ay ganito: Sa abot ng iyong makakaya, ihandog mo ang iyong sarili sa Diyos bilang isang manggagawang aprobado, isang taong walang ikahihiya sa tamang paggamit ng Salita ng Diyos.

Samakatuwid, ang paggamit ng Bibliya sa hindi tamang paraan ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos at kahiya-hiya sa Kanyang harapan.

Course No. 8: Preaching the Word

Ang lahat ng Scriptura ay mula sa hininga ng Diyos at tunay na kapaki-pakinabang. Ang pagpapaliwanag ng tamang doctrina, ang pagpapabulaan ng mga maling katuruan, ang pagtatama ng mga masamang asal at ang pagsasanay sa tamang pamumuhay ay kinakailangan sa pag-unawa ng kaligtasan mula sa parusa, kapangyarihan at presensya ng kasalanan.

Course No. 9: Defending the Faith

Ang Christian apologetics ay reasoned defense ng ating pananampalataya kay Cristo.

Dapat na kayo ay laging handa na magbigay ng kasagutan sa lahat nang magtatanong sa inyo kung bakit mayroon kayong pag-asa na may kahinahunan at paggalang.