certificate in theological studies (COURSE 3of 9)


God and Salvation 1

4 classes

Lahat tayo ay may kanya-kanyang pananaw sa buhay at mundo. Ang ating mga pinaniniwalaan (belief system) tungkol sa kalikasan ng Diyos at kalikasan ng Tao ang siyang huhubog sa ating mga pinahahalagahan (value system) na siya namang magdidikta sa ating pagkilos o ugali na mapagmamasdan sa ating relasyon sa awtoridad (politics), relasyon sa kapwa (society) at sa pangangasiwa ng ating taglay na resources (economics).

Class 1 of 4

God and Salvation 1.1


Ang ating pinaniniwalaan (belief system) tungkol sa kalikasan ng Diyos at kalikasan ng tao ang bubuo sa ating mga pahahalagahan (value system) na siyang mapagmamasdan sa tatlong aspeto ng ating buhay – ang relasyon natin sa awtoridad (political life), ang relasyon natin sa ating kapwa (social life) at ang pangangasiwa natin sa ating taglay na resources (economic life).

class 2 of 4

God and Salvation 1.2

Ang Diyos ay matayog (transcendent) subalit siya ay malapit (immanent) din at makikilala natin Siya sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Class 3 of 4

God and Salvation 1.3


Ang original na tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos subalit ito ay nasira nang siya ay magkasala. Makakapanumbalik siya sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak.

Class 4 of 4

God and Salvation 1.4


Ang original na tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos subalit ito ay nasira nang siya ay magkasala. Makakapanumbalik siya sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak.