certificate in Christian ministries (COURSE 1 of 12)

Introduction to Biblical Christian Worldview

6 classes

Lahat tayo ay may kanya-kanyang pananaw sa buhay at mundo. Ang ating mga pinaniniwalaan (belief system) tungkol sa kalikasan ng Diyos at kalikasan ng Tao ang siyang huhubog sa ating mga pinahahalagahan (value system) na siya namang magdidikta sa ating pagkilos o ugali na mapagmamasdan sa ating relasyon sa awtoridad (politics), relasyon sa kapwa (society) at sa pangangasiwa ng ating taglay na resources (economics).

BCW Class 1 of 6

Ang Tamang Pananaw


Ang ating pinaniniwalaan (belief system) tungkol sa kalikasan ng Diyos at kalikasan ng tao ang bubuo sa ating mga pahahalagahan (value system) na siyang mapagmamasdan sa tatlong aspeto ng ating buhay – ang relasyon natin sa awtoridad (political life), ang relasyon natin sa ating kapwa (social life) at ang pangangasiwa natin sa ating taglay na resources (economic life).

BCW Class 2 of 6

Ang Tungkol Sa Diyos


Ang Diyos ay matayog (transcendent) subalit siya ay malapit (immanent) din at makikilala natin Siya sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

BCW Class 3 of 6

Ang Tungkol Sa Tao


Ang original na tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos subalit ito ay nasira nang siya ay magkasala. Makakapanumbalik siya sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak.

BCW Class 4 of 6

Tungkol Sa Politica


Ang politica ay ang science of government. Ito ay tungkol sa awtoridad, pamamahala, kapangyarihan at sa pagsasakop sa mga taong namumuhay sa mga bansa, lipunan, munisipyo at barangay. 

Ang sovereignty ng Diyos ang namamahala sa sansinukob. Ibinigay Niya sa Panginoong Jesus ang awtoridad sa langit at sa lupa. Ang Panginoong Jesus ay nag-delegate ng awtoridad sa tahanan, sa iglesya at sa gobyerno.

BCW Class 5 of 6

Ang Tungkol Sa Lipunan


Ang lipunan ay kapisanan ng mga mamamayan na may kasunduan na mamuhay nang sama-sama. Mayroon silang pinagkasunduang sistema ng batas upang mapanatili ang kapayapaan nang sa ganoon sila ay makapangalakal tungo sa kaunlaran.

BCW Class 6 of 6

Ang Tungkol Sa Economiya


Ang economiya ay agham na nagsisiyasat ng mga kalagayan at batas na tumutukoy sa paggawa, pagkonsumo, pamamahagi, at pagpapalitan ng mga productong ginugusto at kinakailangan ng tao.

Ang economiya ay nanggaling sa dalawang salita na ang ibig sabihin ay alituntunin sa sambahayan.