certificate in Christian ministries (COURSE 2 of 12)

Lifestyle Discipleship

6 classes

Sinabi ni Cristo sa Matthew 28:19-20 ang ganito: Kaya humayo kayo at gumawa ng mga disipulo sa lahat ng nasyon, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ituro sa kanila ang lahat ng Aking mga ipinag-utos sa inyo. At siguradong lagi ninyo Akong kasama hanggang sa kadulo-duluhan ng panahon. Ito ang tinataguriang Great Commission.

lifestyle discipleship Class 1 of 6

Turuan ang Alagad kung Paano Manalangin


Taglay sa Luke 11:1-13 ang isang tabas ng panalangin na ating masusundan at mapapalago. Sinasabi dito na isang araw habang nananalangin si Cristo, nakita Siya ng kanyang mga alagad. Hiniling sa Kanya ng mga ito na sila ay turuang manalangin

LIFESTYLE DISCIPLESHIP Class 2 of 6

Turuan ang Alagad tungkol sa Bibliya


Kung ang prayer ang tubig ng kaluluwa, ang Bibliya naman ang pagkain nito. Matapos turuan ang bagong alagad kung paano manalangin ng tama, ipakilala naman siya sa Bibliya. Bahagi ng Great Commission ang pagtuturo ng lahat na ipinag-uutos ni Cristo. Isa lamang ang pinanggagalingan ng mga kautusang ito – ang Bibliya. Kaya mahalaga na tayo ay mag-aral at nang sa ganoon ay makapagturo ng Salita ng Diyos.

LIFESTYLE DISCIPLESHIP Class 3 of 6

Ituro sa Alagad ang Daan ng Kaligtasan


Upang maunawaan natin nang lubusan ang katotohanan ng eternal security, mayroong ilang piling Scriptura ang ating pag-isipan nang malalim sa araling ito.

LIFESTYLE DISCIPLESHIP Class 4 of 6

Turuan ang Alagad ng mga Gabay sa Buhay mula kay Cristo


Ang Sermon on the Mount ng Panginoong Jesus ay matatagpuan sa Matthew 5:1 hanggang 7:29. Sa bahaging ito ng ating pag-aaral, pipigain natin ang iba’t ibang section nito upang maipon natin ang mga prinsipyo sa buhay na makapagdudulot sa atin ng magandang kapalaran na mangungusap sa mga taong nasa ating paligid. Hahatiin natin sa anim na parte ang kabuoan ng Sermon na ito ng Panginoon:

LIFESTYLE DISCIPLESHIP Class 5 of 6

Turuan ang Alagad kung Paano Mamuhay ng Separated but not Isolated


Sa Matthew 5:14-16, sinabi ng Panginoong Jesus sa mga mananampalataya ang ganito: Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nasa bundok ay hindi maitatago. At hindi rin naman nagsisindi ang tao ng kandila at pagkatapos ay ilalagay ito sa ilalim ng panaklob, bagkos ay ilalagay ito sa kandelabra; at ito ay magbibigay liwanag sa lahat ng nasa loob ng bahay. Hayaan ninyong mapagmasdan ng mga tao ang inyong liwanag, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at bigyang luwalhati ang inyong Ama sa langit.

LIFESTYLE DISCIPLESHIP Class 6 of 6

Isama ang Alagad sa Pagsamba at Paglilingkod


Ang makadiyos na lider ay dapat mayroong pagtitimpi sa sarili, tamang motibo at mayroong pinapakitang mabuting halimbawa. Ang control ay binubuo ng tatlong bagay: Paghahanda, Pagpipigil, at Pananagutan.