certificate in Christian ministries (COURSE 11 of 12)

New Testament History I

3 classes

Ang aralin ng New Testament One ay may kinalaman sa paghahanda ni John the Baptist sa pagdating ng Mesias, ang Panginoong Jesus. Ito ay tungkol sa kapanganakan, earthly ministry at kamatayan ni Jesu Cristo.

new testament history 1 Class 1 of 3

Introduction/Early Years to First Passover


Ang panahon sa pag-itan ng Lumang Tipan at ang kapanganakan ng Panginoong Jesus ay tinatawag na “intertestamental” period. Ito ay naganap mula kay Propeta Malachi, around 400 BC, hanggang sa pagpapahayag ni John the Bapist noong AD 25.

new testament history 1 CLASS 2 OF 3

Second Passover and Village Ministries


Isang araw ng Sabbath habang dumadaan si Jesus sa may triguhan, pumitas ng grain ang mga Kanyang mga disipulo. Nakita ito ng mga Pariseo at nagtanong kung bakit nila ginagawa iyon sa araw ng Sabbath. Sinagot naman sila ni Jesus, Ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Kaya ang Anak ng Tao ay ang Panginoon kahit sa araw ng Sabbath.

new testament history 1 CLASS 3 OF 3

The Third and Final Passover, Death, Burial of Jesus


Sa unang araw ng Unleavened Bread, ang mga disipulo ay nagtanong kay Jesus kung saan Niya nais na ganapin nila ang Passover. Binigyan sila ng instruction ni Jesus. Nang gabing iyon, habang sila ay kumakain, sinabi ni Jesus na ang isa sa kanila ay magtataksil sa Kanya. Sila ay nalungkot at nagtanong kay Jesus kung sila ba ang Kanyang tinutukoy. Tinanong din ni Judas kung siya ba ang Kanyang tinutukoy. Sinagot siya ni Jesus ng, Sinabi mo na.