certificate in Christian ministries (COURSE 8 of 12)

Old Testament History I

5 classes

Ang Old Testament History ay ang paglalakbay sa pages of Scripture kung saan makikilala natin ang mga iba’t ibang characters, mga mahalagang lugar at mahalagang events. Makikita rin natin dito ang pakikipagtipan ng Diyos sa Kanyang hinirang na bayan, ang Israel.

Makikita rin natin na may mga prinsipyo ng pamumuhay ang itinuturo sa atin ng mga kuwento na matutunghayan natin sa araling ito.

OLD TESTAMENT HISTORY I Class 1 of 5

Primeval History at Ang Mga Patriarchs


Sa simula nilikha ng Diyos ang sansinukob; ang mga kalangitan at ang lupa. Kinasiyahan ng Diyos ang lahat ng Kanyang nilikha at sinabi Niyang ang mga ito ay mabuti.

old testament history 1 Class 2 of 5

Bondage and the Wilderness Journey


Ang mga Israelita ay lubos na pinagpala sa Egypt. Makalipas ang maraming taon, nagkaroon ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Joseph. Nabahala ang bagong Pharaoh kaya inalipin at pinahirapan niya sila sa pagtratrabaho. Sa kabila nito, hindi pa rin napigilan ang kanilang pagdami at paglakas. Kaya inutos ng hari na ang lahat ng lalaking sanggol na ipapanganak ng mga Hebreo ay papatayin at itapon sa ilog.

old testament history 1 Class 3 of 5

Joshua


Inutusan ng Panginoon si Joshua na anak ni Nun na tumawid sila sa Ilog Jordan patungo sa mga lupaing ibinigay sa kanila ng Panginoon. Sinabi Niya kay Joshua na magpakatatag siya at lakasan ang kanyang loob, huwag siyang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagka’t ang Panginoon ay kasama niya saan man siya magpunta.

OLD TESTAMENT HISTORY 1 Class 4 of 5

Judges


Ang Aklat ng Hukom ay mga kasaysayan mula sa panahon ng kawalang katarungan sa Israel hanggang sa pagsalakay sa Canaan at sa pagkatatag ng monarkiya o kaharian. Sinalaysay dito ang kabayanihan ng mga lider ng bansa na tinawag na “Mga Hukom” na karamihan ay mga pinuno ng hukbo.

OLD TESTAMENT HISTORY 1 Class 5 of 5

Ruth and 1 Samuel


Ang kasaysayan sa aklat na ito ay naganap sa magulong panahon ng mga Hukom. Ipinapakita sa aklat na ito ang pagpapalang dumating sa isang dayuhang yumakap sa Diyos ng Israel na naging bahagi ng Bayan ng Diyos.