Ang Totoo

Conrad Jun Tolosa

Ang katotohanan ay yaong sang-ayon sa sinasabi ng Diyos.