Certificates for Pastors Teachers Ministers You

Certificate Programs

Christian Ministries

Ang Certificate in Christian Ministries ay binubuo ng 14 na kurso at may 98 na aralin na makatutulong sa pastor upang mapalago at ma-disciple ang mga miyembro ng kanyang church upang maihanda sila bilang future leaders sa church at matulungan silang maisagawa ang kanilang tawag sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos.

View Courses

Teaching Christian Values

Ang Certificate in Teaching Christian Values ay binubuo ng 35 na aralin para sa Sunday School teachers, at volunteer teachers sa village outreach program ng mga churches. Bilang asin at ilaw sa mundo, kinakailangan nating matulungan ang ating mga ka-barangay na mamuhay ng makadiyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng values ng Panginoong Jesus.

View Courses

Biblical Studies

Ang Certificate in Biblical Studies ay mayroong anim na kurso sa Old Testament at anim na kurso sa New Testament na binubuo ng 60 aralin. Ang pag-aaral nito ay makatutulong sa mga pastor sa paggawa ng kanilang mensahe.

View Courses

Theological Studies

Ang Certificate in Theological Studies ay mayroong limang kurso na binubuo ng 42 na aralin na makatutulong sa pastor upang maihanda ang mga matured men bilang church elders at leaders at mga kababaihan para sa iba’t ibang ministeryo sa church.

View Courses