Ang Mabuti

Conrad Jun Tolosa

Ang mabuti ay yaong nagbibigay kasiyahan sa Diyos.