Gospel Ambassador

Conrad Jun Tolosa

Ang Evangelist-Ambassador ay naglalahad ng kaisipan ng nagsugo sa kanya. Naka-focus siya sa idea na kung papaano nagkakaroon ng peace between a holy God at sinful man.