Dasal Power

Conrad Jun Tolosa

Tulad sa isang sanggol, ang unang tinuturo ng magulang sa bata ay ang magsalita at makipag-communicate. Ang pagdarasal ay pakikipag-usap sa Diyos. Ito ang dapat matutunan agad ng bagong disciple ni Cristo – ang makipag-usap sa Diyos sa tamang paraan.