Kaligtasan

Conrad Jun Tolosa

Ang sinabi ni Cristo sa John 14:6 – Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan Ko. Maliwanag ang literal na ibig sabihin ng Panginoon. Siya lamang ang daan ng kaligtasan.