certificate in Christian ministries (COURSE 9 of 12)

Christian Marriage

3 Parts

Christian Marriage

Part One: Ang Pag-aasawa


Matapos likhain ng Panginoong Diyos ang sansinukob, binigyang pansin Niya na hindi mabuti na ang lalaki na Kanyang nilalang ay nag-iisa. Kaya minabuti ng Diyos na hubugin ang isang babae upang magkaroon ng katuwang at kabalikat ang lalaki sa kanyang buhay. Sa pagkalikha ng mag-asawa, binigkas ng Diyos na iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang upang makiisa sa kanyang kabiyak ng puso. Ang pag-aasawa ay banal sa harapan ng Diyos at masama na paghihiwalayin ng tao.

Christian Marriage

Part Two:  Paano Maiiwasan ang Marital Problems


Walang magsasabi na perfect ang kanilang marriage sapagkat alam nila na wala namang maniniwala. Ang kasabihan na walang perfect marriage ay totoo, subalit hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na magta-try ang mag-asawa na mag-aspire to be perfect ang kanilang marriage situation. Kung ang objective ng mag-asawa ay maging as close to perfect ang kanilang marital relationship, mayroong mga bagay silang dapat maging aware of.

Christian Marriage

Part Three:  Marriage Counseling in a Church Setting


Ang marriage counseling in a church setting ay isang espesyalidad na gawain bagamat ito ay limitado lamang sa apat na sulok ng kapilya. Kailangan ang malalim na pang-unawa sa kalikasan at kalagayan ng tao. Hindi ito basta ginagampanan ng sinumang walang ginawang pag-aaral at training sa Church Counseling. Kinakailangan ang sapat na pang-unawa sa salita ng Diyos at kung ano ang tinuturo nito patungkol sa kalikasan ng tao: a) bago mahulog sa kasalanan, b) habang siya ay bilanggo ng kasalanan, c) kapag siya ay nakaranas ng pagkabuhay-muli, at d) kapag siya ay namumuhay na nang hiwalay sa mundo.