certificate in Christian ministries (COURSE 3 of 12)

Lifestyle Evangelism

6 classes

Sa 110M Pilipino na nabubuhay ngayon, 90% ang nagsasabing sila ay Cristiano. Subalit ako ay naniniwala na ang marami sa kanila ay kulang o kapos sa pang-unawa patungkol sa kabuoan ng pangaral ni Cristo, in general, at patungkol sa Kanyang gospel, in particular. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ko ang study guide na ito. Sa araling ito, sasagutin natin ang mga pertinenteng katanungan na bumabalot sa gospel ni Cristo. Subalit, bago ang lahat, dapat nating malaman na bago maging mabuting evangelist ang isang Cristiano, siya ay isa ng matapat na disciple o alagad ni Cristo.

Kaya ang Lifestyle Discipleship course ay pre-requisite ng araling ito. In other words, ang isang effective evangelist ay a) marunong manalangin, b) maalam sa Bibliya, c) alam ang daan ng kaligtasan, d) marunong isapamuhay ang mga life principles na galing sa Sermon on the Mount, e) namumuhay nang hiwalay sa kamunduhan at f) may sapat na karanasan sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos.

lifestyle evangelism Class 1 of 6

Ang Gospel at Ang Evangelist


Ang ibig sabihin ng mga original Greek words na angkop sa pag-aaral ng salitang gospel ay
mabuting balita at ang pagbabahagi nito. Kalimitan nang paggamit sa salitang ito sa New
Testament ay tumutukoy sa mga katotohanang may kaugnayan sa kaligtasan na iniaalay ni
Cristo at ang pagbabahagi nito sa sangkatauhang naliligaw ng landas. Sa pamamagitan ni Cristo
dumarating ang mabuting balita. Dahilan sa Kanyang ginawang sacrifice sa Kalbaryo, naging
posible ang kapatawaran ng kasalanan at ang pagkakaroon ng daan tungo sa kaharian ng Diyos.

LIFESTYLE EVANGELISM CLASS 2 OF 6

Ang Evangelist Bilang Isang Preacher


Ang method na ito ng evangelism ay isa lamang sa maraming paraan ng pagbabahagi ng
mabuting balita ng kaligtasan.

LIFESTYLE EVANGELISM CLASS 3 OF 6

Ang Evangelist-Witness


May dalawang uri ng katotohanan ang nalalaman ng isang witness. Ang una ay ang tinatawag na objective truth. Ang objective truth ay yaong katotohanan na hindi na nangangailangan ng patotoo ng tao. Ang subjective truth naman ay yaong nakabase sa karanasan ng tao.  

LIFESTYLE EVANGELISM CLASS 4 OF 6

Ang Evangelist-Ambassador


Ang isang ambassador ay isang sugo o representante ng isang may mas mataas na katungkulan o authoridad kaysa sa kanya. Siya ay pumupunta sa isang foreign nation as a diplomat. Ang mga mananampalataya ay mamamayan ng kaharian ng Diyos at ang buong mundo ang kanilang foreign mission.

LIFESTYLE EVANGELISM CLASS 5 OF 6

Ang Evangelist- Apologist


Ang mga alagad ni Cristo ay ang asin ng lupa at wala ng iba pa. Ang paggamit ng asin noong unang panahon ay ang pagiging preservative. Habang nakikihalubilo ang mga evangelists as Christian believers sa di-mananampalatayang comunidad, napapabagal nila ang moral decay ng comunidad na ito; subalit ito ay mangyayari lamang habang taglay ng mga believers ang mga values na nagmumula sa salita ng Diyos at patuloy ang kanilang pagpapasakop sa biblical standard ng katotohanan, kabutihan at katuwiran.

LIFESTYLE EVANGELISM CLASS 6 OF 6

Ang Evangelist-Tentmaker


Para sa ating panahon, ang ideal situation para sa isang kingdom building enterprise ay ang makapagtatag ng isang organisasyon na binubuo ng ilang matatapat at experiensadong disciple-makers na hindi na kailangang umasa sa month-to-month fund raising. Ang mga leaders na ito ay mahuhusay na teachers, trainors at may kakayahang mag-equip ng mga future disciple-makers at tentmaker-evangelists. Kailangang mga tentmakers ang dini-disciple nang sa ganoon ay hindi sila maging burden sa iba.