certificate in Christian ministries (COURSE 12 of 12)

New Testament History II

3 classes

Ang New Testament II ay may kinalaman sa paghahabilin ni Cristo sa Kanyang mga disipulo, ang paglaganap ng ebanghelyo, ang conversion ni Pablo at simula ng mga iglesya.

new testament history ii Class 1 of 3

The Resurrection


Makaraan ang Araw ng Pamamahinga, sa pagbubukang liwayway nang unang araw ng linggo, pumunta si Mary Magdalene at ang isa pang Mary sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol nang malakas sapagkat bumabâ mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. 

new testament history ii CLASS 2 OF 3

The Early Years of Christianity


Ayon sa tradition, sinasabing ang may-akda ng ang Aklat ng Acts ay si Luke, isang physician, na kasa-kasama ni Paul sa kanyang ikalawa at pangatlong missionary journeys. Makikita ang ebidensya na si Luke ang may-akda dahil sa mga passages na nagsasaad ng “we” hanggang sa bandang huli ng aklat. Ipinakita dito na kasa-kasama ng may-akda si Paul sa paglalakbay nito mula sa Troas, Asia Minor patungong Philippi sa continent ng Europe at pabalik. Pagkatapos nito, naglakbay din si Paul sa Palestine patungong Rome.

new testament history iii CLASS 3 OF 3

Ang Mga Pangako ni Jesus


Tinuturo ng Bibliya na sa takdang araw ng paghuhukom, haharap sa Diyos ang sanlibutan. Ang mga tupa ay papupuntahin Niya sa kanan at ang mga kambing ay papupuntahin naman sa kaliwa. Sasabihin Niya sa mga tupa: Halikayo, mga pinagpala ng Ama, manahin ninyo ang kaharian ng Diyos na ihinanda para sa inyo noong una pa man (Matthew 25:31-34).