certificate in Christian ministries (COURSE 9 of 12)

Old Testament History II

3 classes

Ang Old Testament History ay ang paglalakbay sa pages of Scripture kung saan makikilala natin ang mga iba’t ibang characters, mga mahalagang lugar at mahalagang events. Makikita rin natin dito ang pakikipagtipan ng Diyos sa Kanyang hinirang na bayan, ang Israel.

Makikita rin natin na may mga prinsipyo ng pamumuhay ang itinuturo sa atin ng mga kuwento na matutunghayan natin sa araling ito.

OLD TESTAMENT HISTORY Ii Class 1 of 3

1 Samuel


Sa Aklat na ito iniuulat ang pagbabago sa Israel mula sa pamamahala ng mga hukom hanggang sa panahon ng mga hari. Ang pagbabagong ito ay umiikot sa tatlong pangunahing katauhan: kay Samuel, na isang propeta at ang huli sa mga pangunahing hukom; kay Saul, ang unang hari ng Israel; at kay David, ang pinakadakilang hari ng Israel.

old testament history ii Class 2 of 3

2 Samuel, 1 & 2 Kings


Ang ikalawang Aklat ni Samuel, karugtong ng Unang Aklat ni Samuel ay kasaysayan ng paghahari ni David; sa Juda; at sa buong bansa, kasama ang Israel. Ito ang malinaw ba ulat tungkol sa pakikipaglaban ni David sa mga kaaway sa loob ng bansa gayundin sa mga taga-labas, upang mapalawak ang kanyang kaharian at mapatatag ang kanyang katayuan.

Sa Aklat ng Mga Hari ipinagpatuloy ang kasaysayan ng kaharian ng Israel na sinimulan sa mga Aklat ni Samuel. Binibigyang diin sa Aklat na ito ang kahalagahan ng pagsunod sa alituntunin ng Kasunduan ng Panginoon sa mga Israelita.

old testament history ii Class 3 of 3

Divided Kingdom – Judah & Israel


Sa Aklat ng Mga Hari ipinagpatuloy ang kasaysayan ng kaharian ng Israel na sinimulan sa mga Aklat ni Samuel. Binibigyang diin sa Aklat na ito ang kahalagahan ng pagsunod sa alituntunin ng Kasunduan ng Panginoon sa mga Israelita.