certificate in Christian ministries (COURSE 10 of 12)

Old Testament History III

3 classes

Ang Old Testament History ay ang paglalakbay sa pages of Scripture kung saan makikilala natin ang mga iba’t ibang characters, mga mahalagang lugar at mahalagang events. Makikita rin natin dito ang pakikipagtipan ng Diyos sa Kanyang hinirang na bayan, ang Israel.

Makikita rin natin na may mga prinsipyo ng pamumuhay ang itinuturo sa atin ng mga kuwento na matutunghayan natin sa araling ito.

OLD TESTAMENT HISTORY Iii Class 1 of 3

Ang Mga Propeta sa Israel


Ang Aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Propeta sa Israel.

old testament history iii Class 2 of 3

Ang Mga Propeta ng Judah


Ang Aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Propeta ng Judah.

old testament history iii Class 3 of 3

Exile and the Rebuilding Years


Si Haring Cyrus ng Persia ay nagproclama na ibinigay na sa kanya ng Diyos ang mga kaharian sa mundo. At siya ay inatasan na ipagtayo ang Diyos ng templo sa Jerusalem na nasa Judah kaya ang lahat ng mga tao ng Diyos ay nararapat bumalik na doon upang itayo ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel.