Learn

Certificate in Christian Ministries

This is a description for the hero section. Synergestic actionables. Organic growth deep dive but circle back or but what’s the real problem we’re trying to solve here?

Course No. 1: Introduction to Biblical Christian Worldview

Lahat tayo ay may kanya-kanyang pananaw sa buhay at mundo. Ang ating mga pinaniniwalaan (belief system) tungkol sa kalikasan ng Diyos at kalikasan ng Tao ang siyang huhubog sa ating mga pinahahalagahan (value system) na siya namang magdidikta sa ating pagkilos o ugali na mapagmamasdan sa ating relasyon sa awtoridad (politics), relasyon sa kapwa (society) at sa pangangasiwa ng ating taglay na resources (economics).

Course No. 2: Lifestyle Discipleship

Sinabi ni Cristo sa Matthew 28:19-20 ang ganito: Kaya humayo kayo at gumawa ng mga disipulo sa lahat ng nasyon, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ituro sa kanila ang lahat ng Aking mga ipinag-utos sa inyo. At siguradong lagi ninyo Akong kasama hanggang sa kadulo-duluhan ng panahon. Ito ang Great Commission na nagpapaalala sa atin na ang paggawa ng mga disipulo ni Cristo ay hakbang lamang tungo sa pagpapatupad ng layunin ng Diyos para sa Kanyang bayan.

Course No. 3: Lifestyle Evangelism

Sa 110M Pilipino na nabubuhay ngayon, 90% ang nagsasabing sila ay Cristiano. Subalit ako ay naniniwala na ang marami sa kanila ay kulang o kapos sa pang-unawa patungkol sa kabuoan ng pangaral ni Cristo, in general, at patungkol sa Kanyang gospel, in particular. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ko ang study guide na ito. Sa araling ito, sasagutin natin ang mga pertinenteng katanungan na bumabalot sa gospel ni Cristo. Subalit, bago ang lahat, dapat nating malaman na bago maging mabuting evangelist ang isang Cristiano, siya ay isa ng matapat na disciple o alagad ni Cristo.

Course No. 4: Servant Leadership

Ang history ng bayan ng Diyos ay istorya ng kapahamakan at pagliligtas. Mapapahamak ang bayan, ililigtas sila ng Diyos. Mula pa ng pagkahulog ng tao, nagsimula na ang labanan para sa pagsasakop ng mundo. Sa pagtatangkang sugpuin nila ang isa’t isa, nagiging mas mabangis ang tao. Upang makalasap ng pagka-contento, kinakailangan na magkaroon sila ng 1) pakiramdam na sila ang may control ng kanilang kapaligiran, at 2) pagkabusog ng pita ng kanilang laman. Kaya naman ang resulta ay ang walang patid na pagnanasa at pagpupursigi na makamtan ang dalawang bagay na ito – mga bagay na walang hangganan.

Course No. 5: Spiritual Warfare

Sa simula ay nilikha ng Diyos ang mga anghel at ang mundong kanilang ginagalawan. Dumating ang panahon nang nagkaroon ng rebelyon sa langit sa pamumuno ni Lucifer. Sa pamumuno ni Michael, tinalo ng grupo ng mga anghel na nanatiling tapat sa Diyos ang mga rebelde.

Ang mga anghel ay mga supernatural na nilalang ng Diyos. Sila ay nagsisilbing mensahero o representante ng Diyos para sa pagpapala o sa paghuhusga. Sila ay nagpapakitang kalarawan ng tao kapag mayroon silang tinutupad na gawain. Tatlong magigiting na anghel ang binanggit sa Bibliya: si Michael, Gabriel at Lucifer.

Course No. 6: Christian Marriage

Sa ating bansa, naniniwala ako na karamihan sa mga nag-aasawa, kaibigan at kakilala man natin o hindi, ay walang ginawang preparasyon. Ang di-kanais-nais na kaganapan sa America na tinaguriang “babies making babies” ay laganap na rin dito. Napapasabak sa pagpapamilya dahil ang katuwiran ay, Sige na, tutal nandidiyan na yan! O kung para sa mga nasa tamang edad naman, ang katuwiran ay, Ayaw ko nang maghintay pa. At kapag hindi napaghandaan ang pag-aasawa, kaguluhan ang kinauuwian.

Upang maiwasang matagpuan ang sarili sa ganitong sitwasyon, kinakailangang alamin, una sa lahat, ang layunin ng pag-aasawa. Ang expert sa bagay na ito, of course, ay ang Panginoong Diyos na nagtatag ng marriage institution.

Course No. 7: Christian Parenting

 Ang responsibilidad ng magulang na ituro ang pagmamahal sa Diyos sa kanilang mga anak ay hindi nabibigyan ng sapat na diin. Ang pasunurin ang mga anak ayon sa kalooban ng Diyos ay ang primerang tungkulin ng ama at ina. Kaya naman sila ay binigyan ng sapat na awtoridad upang pamahalaan ang kanilang pamilya.

Course No. 8: Old Testament History I

Ang Old Testament History ay patungkol sa kuwento ng pasimula ng pagkalikha ng sansinukob, ng tao. Ang nilalaman nito ay mga salaysay ng kasaysayan ng pagkahirang ng bansang Israel bilang bayan ng Diyos. Mababasa rin natin dito kung paanong nakitungo ang Diyos sa Kanyang bayan, sa kanilang pagsunod at pagsuway sa mga kautusan ng Diyos.

Hindi lamang kuwento ng kasaysayan ang Old Testament. Makikita natin na may mga prinsipyo ng pamumuhay ang itinuturo sa atin ng mga kuwento na matutunghayan natin sa mga aklat nito.

Course No. 9: Old Testament History II

Sa araling ito, matutungahayan natin kung sino-sino ang mga naging hari nang panahon ng United at Divided kingdoms ng Israel. Lalakaran natin ang mga kaganapan magmula nang humingi ng hari ang Israel kay Samuel na pinahintulutan din naman ng Diyos sapagkat alam Niyang hindi si Samuel ang tinatanggihan nila bilang hari kundi Siya na kanilang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egypt.

Course No. 10: Old Testament History III

Sa aralin na ito ay matutunghayan natin ang mga naging propeta ng Israel at Judah at kung ano ang kanilang mga bahagi sa buhay ng mga hari nang panahong iyon.

Malalaman din natin ang mga kaganapan kung paanong nakabalik ang mga Judio sa kanilang bayan upang muling itayo ang temple at walls ng Jerusalem.

Course No. 11: New Testament History I

Ang panahon sa pag-itan ng Lumang Tipan at ng kapanganakan ng Panginoong Jesus ay
tinatawag na “intertestamental” period. Ito ay naganap mula kay Propeta Malachi, around 400
BC, hanggang sa pagpapahayag ni John the Bapist noong AD 25.

Lalakaran naman natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, ang Kanyang pagtawag sa mga disipulo, ang Kanyang earthly ministries, ang pagtratraydor sa Kanya na humantong sa Kanyang kamatayan sa krus.

Course No. 12: New Testament History II

Sa araling ito nasasaad ang mga kaganapan nang mabuhay muli ang Panginoong Jesus.

Mapag-aaralan din dito ang mga ministerio ng mga apostol magmula nang bumaba ang Banal na Espiritu.

Narito din ang encounter ni Paul sa Panginoong Jesus sa road to Damascus. Lalakbayin natin ang mga lugar kung saan nagtungo siya nagtungo sa kanyang mga missionary journeys.