Learn

Certificate in Christian Ministries

This is a description for the hero section. Synergestic actionables. Organic growth deep dive but circle back or but what’s the real problem we’re trying to solve here?

Course No. 1: Introduction to Biblical Christian Worldview

Lahat tayo ay may kanya-kanyang pananaw sa buhay at mundo. Ang ating mga pinaniniwalaan (belief system) tungkol sa kalikasan ng Diyos at kalikasan ng Tao ang siyang huhubog sa ating mga pinahahalagahan (value system) na siya namang magdidikta sa ating pagkilos o ugali na mapagmamasdan sa ating relasyon sa awtoridad (politics), relasyon sa kapwa (society) at sa pangangasiwa ng ating taglay na resources (economics).

Course No. 2: Lifestyle Discipleship

Tinuturo ng araling ito ang mga hakbang na dapat matutuhan ng isang bagong disipulo ni Cristo: Ang tungkol sa pagdarasal, ang tungkol sa Bibliya, ang tungkol sa daan ng kaligtasan at ng kasiguruhan nito, ang tungkol sa pamumuhay ng hiwalay sa mundo at ang gagawing pag-akay sa bagong alagad patungkol sa gawain ng Diyos.

Course No. 3: Lifestyle Evangelism

Pinaliliwanag ng araling kung ano ang ibig-sabihin ng Gospel at ng Evangelist. Tinuturo rin ng araling ito ang mga papel sa buhay ng isang evangelista ni Cristo na nararapat niyang isapamuhay – bilang isang preacher, witness, ambassador, apologist at tentmaker. Taglay din ng araling ito ang isang pamamaraan ng pag-share ng gospel ng Diyos.

Course No. 4: Servant Leadership

Nilalaman ng araling ito ang mga katangian at mga abilidad na nararapat mayroon ang isang epektibong church leader. Tinuturo rin ng araling ito kung paano mag-organize, kung paano magbigay ng direction at kung paano mag-control ng mga kinauukulan nang sa ganoon ay hindi magkaligaw-ligaw ang gawain ng Iglesya. Sinasagot ng araling ito kung ano ang mga bahagi ng functions ng leadership; ang pag-organize, direct at control.

Course No. 5: Spiritual Warfare

Taglay ng araling ito ang Christian metanarrative mula sa point of view ng labanang espirituwal. Nililiwanag nito ang battle ground ng bakbakan, ang mga kaaway ng Cristiano, ang mga sandata na dapat gamit at hawak ng Cristiano sa pakikipaglaban, at mga tagubilin patungkol sa spiritual warfare na kinakaharap ng Cristiano sa araw-araw niyang pamumuhay.

Course No. 6: Christian Marriage

Tinatalakay ng araling ito ang tungkol sa pag-aasawa, ang pinagmumulan ng awayan ng mag-asawa, kung paano maiiwasan ang marital problems at tatlong case studies kung saan maiiksamin ng mag-aaral kung gaano siya kaalaman sa paksang Christian Marriage. Laman ng araling ito ang tungkol sa period of adjustment na kinakailangang maunawaan tungo sa katahimikan ng buhay mag-asawa. Pinaliliwanag ng araling ito ang puno’t dulo ng nangyayaring paghihiwalay na mag-asawa.

Course No. 7: Christian Parenting

Taglay ng araling ito ang mga hakbang na kinakailangan sundin ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak; ang mga duties and responsibilities ng mga magulang lalong-lalo na sa pagpapaliwanag ng relasyon ng mga anak sa Diyos; ang kinakailangang malaman ng magulang tungkol sa kalikasan ng kanilang mga anak; ang pangangailangan patungkol sa pagtuturo, pagsasanay at pagkakasangkapan ng mga anak upang magkaroon sila ng tamang pananaw sa buhay at mundo. Tinatalakay din ang mga banta sa magandang kinabukasan ng mga anak na nagmumula sa mga kaaway ng mga mananampalataya.

Course No. 8: Old Testament History I

Ang Old Testament History ay patungkol sa kuwento ng pasimula ng pagkalikha ng sansinukob, ng tao. Ang nilalaman nito ay mga salaysay ng kasaysayan ng pagkahirang ng bansang Israel bilang bayan ng Diyos. Mababasa rin natin dito kung paanong nakitungo ang Diyos sa Kanyang bayan, sa kanilang pagsunod at pagsuway sa mga kautusan ng Diyos.

Course No. 9: Old Testament History II

Sa araling ito, matutunghayan natin kung sino-sino ang mga naging hari nang panahon ng United at Divided kingdoms ng Israel. Lalakaran natin ang mga kaganapan magmula nang humingi ng hari ang Israel kay Samuel na pinahintulutan din naman ng Diyos sapagkat alam Niyang hindi si Samuel ang tinatanggihan nila bilang hari kundi Siya na kanilang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egypt.

Course No. 10: Old Testament History III

Sa aralin na ito ay matutunghayan natin ang mga naging propeta ng Israel at Judah at kung ano ang kanilang mga bahagi sa buhay ng mga hari nang panahong iyon. Malalaman din natin ang mga kaganapan kung paanong nakabalik ang mga Judio sa kanilang bayan upang muling itayo ang temple at walls ng Jerusalem.

Course No. 11: New Testament History I

Ang panahon sa pag-itan ng Lumang Tipan at ng kapanganakan ng Panginoong Jesus ay
tinatawag na “intertestamental” period. Ito ay naganap mula kay Propeta Malachi, around 400 BC, hanggang sa pagpapahayag ni John the Bapist noong AD 25. Lalakbayin natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, ang Kanyang pagtawag sa mga disipulo, ang Kanyang earthly ministries, ang pagtratraydor sa Kanya na humantong sa Kanyang kamatayan sa krus.

Course No. 12: New Testament History II

Sa araling ito nasasaad ang mga kaganapan nang mabuhay muli ang Panginoong Jesus.

Mapag-aaralan din dito ang mga ministerio ng mga apostol magmula nang bumaba ang Banal na Espiritu. Narito din ang encounter ni Paul sa Panginoong Jesus sa road to Damascus. Lalakbayin natin ang mga lugar kung saan nagtungo siya nagtungo sa kanyang mga missionary journeys.